REGULAMIN I WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRZELNICY SPORTOWEJ KURKOWEGO BRACTWA STRZELECKIEGO W OPALENICY

Postanowienia ogólne

Bezpieczeństwo zawodników, obsługi i publiczności wymaga zachowania szczególnej ostrożności podczas przenoszenia broni i obchodzenia się z nią, jak również poruszania się w obrębie strzelnicy. Ważna jest przede wszystkim dyscyplina osobista tych osób. Każdy uczestnik zawodów, treningów musi znać i przestrzegać przepisy o zachowaniu bezpieczeństwa ujęte w regulaminie oraz przepisach o dyscyplinie i bezpieczeństwie określonych w regulaminach dla poszczególnych konkurencji.

Obowiązkiem obsługi strzelnicy, trenerów i kierowników zespołów jest dbanie o dyscyplinę, a zawodników jej przestrzeganie w oparciu o regulaminy i przepisy PZSS.

Każda osoba przebywająca na strzelnicy w przypadku niezastosowania się do poleceń powyższego regulaminu, może być usunięta ze strzelnicy.

Tarcze lub inne przedmioty będące celem na strzelnicy (wykonane z materiałów uniemożliwiających odbicie i zmianę kierunku lotu pocisku z zastrzeżeniem & 1 pkt 17 i 18.) ustawia się na tle kulochwytu, w taki sposób, aby linia celowania z wyznaczonego stanowiska strzeleckiego i wskazanej pozycji strzeleckiej po trafieniu w dowolne miejsce celu kończyła się w kulochwycie – w pasie wyznaczonym przez boczne ściany stałych stanowisk strzeleckich i poniżej podstawy przesłony kulochwytu.

Prowadzący strzelanie odpowiada za:

 1. Wyznaczenie korzystającym ze strzelnicy stanowisk strzeleckich.
 2. Wyznaczenie osobom towarzyszącym miejsc bezpiecznego pobytu.
 3. Bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących.
 4. Dopilnowanie wpisu do książki rejestru korzystających ze strzelnicy

Na strzelnicy zabrania się:

 1. W czasie trwania strzelania wchodzenia na teren strzelnicy w obręb miejsc niebezpiecznych
 2. Wychodzenia przed stanowiska strzeleckie.
 3. Osobom postronnym wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią.
 4. Używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika.
 5. Spożywania alkoholu lub środków odurzających oraz przebywania na strzelnicy osób będących pod ich wpływem.
 6. Na osi 10m,25m,50m używania kalibrów karabinowych: 223 w górę.

Zabrania się stosowania amunicji z rdzeniem stalowym lub przeciwpancernej, zapalającej lub smugowej, czarnoprochowej oraz amunicji uszkodzonej.

Zabrania się strzelania na terenie strzelnicy do przedmiotów ; pojemniki plastikowe, puszki metalowe oraz sylwetki z wizerunkami twarzy ludzkiej .

& 1.WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRZELNICY

 1. Trening może odbywać się tylko w obecności instruktora, trenera strzelectwa sportowego ,lub osoby posiadającej uprawnienia prowadzącego strzelanie,
 2. Trening indywidualny własny , może prowadzić instruktor, trener strzelectwa sportowego lub osoba posiadająca uprawnienia prowadzącego strzelanie.
 3. Dopuszcza się indywidualne treningi bez bezpośredniego nadzoru przez prowadzącego strzelanie lecz i wyłącznie osobom posiadającym uprawnienia strzeleckie tj: licencja strzelecka , patent , pozwolenie na posiadanie broni , uprawnienia prowadzącego strzelanie.
  a. Osoby nie posiadające w/w uprawnień , korzystać mogą i wyłącznie pod opieką instruktora , trenera , prowadzącego strzelanie.
  b. Z tym że maksymalna ilość osób przypadająca na jednego prowadzącego strzelanie może wynieść 1 osoby.
  c. Ilości te nie obowiązują kierownika strzelnicy oraz trenera jak również podczas zawodów sportowych , zawodów okolicznościowych , które regulowane będą odrębnym regulaminem.
 4. Strzelnica w Opalenicy przeznaczona jest do prowadzenia strzelań sportowych , szkoleniowych oraz treningów strzeleckich z broni palnej oraz pneumatycznej.

& 2. STANOWISKA STRZELECKIE

 1. Stanowiska strzeleckie na strzelnicy wyznacza się wewnątrz oraz na zewnątrz budowli w następujących odległościach : 10m , 15m ,25 m , 50 m, 100 m.
 2. W sytuacjach przewidzianych regulaminem odbywanego strzelania ( w przypadku zawodów sportowych), możliwe jest wyznaczenie innych odległości stanowisk strzeleckich lecz zachowując zasady bezpieczeństwa .
 3. W zależności od rodzaju prowadzonego strzelania wyznacza się na strzelnicy następujące stanowiska strzeleckie:
  a) Broń : Karabin Bocznego zapłonu
  Z wyłączeniem : BRAK
  Kaliber : 5,6 mm
  Odległość : 50 m
  Ilość stanowisk : 5
  Pozycja : Leżąc lub stojąc
  Cel : Tarcze papierowe oraz zapadkib) Broń : Karabin Centralnego zapłonu
  Z wyłączeniem: Brak
  Kaliber : 5,6 mm – 12 mm
  Odległość : 50-100 m
  Ilość stanowisk : 1
  Pozycja : Leżąc lub siedząc
  Cel : Tarcze papierowec) Broń : Pistolet Bocznego lub Centralny zapłon
  Z wyłączeniem : Brak
  Kaliber : 5,6 mm – 9 mm
  Odległość : 15-25 m
  Ilość stanowisk : 6
  Pozycja : Stojąc
  Cel : Tarcze papierowe , drzewkod) Broń : Strzelba gładkolufowa
  Z wyłączeniem : Breneka
  Kaliber : 12 mm
  Odległość : 10-15 m
  Ilość stanowisk : 1
  Pozycja : Stojąc
  Cel : Popery
 4. Stosowanie innego rodzaju broni a niżeli wyznaczona na poszczególnych stanowiskach , jest możliwa wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez kierownika strzelnicy. Dotyczy to treningów indywidualnych oraz zawodów sportowych.

§ 3. SPOSÓB ZACHOWANIA I OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ

 1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskami strzeleckimi , broń nosi się rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi , bez pasów i zamkniętą w pokrowcu lub specjalnym opakowaniu.
 2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim i tylko na polecenie „prowadzącego strzelanie”.
  W przypadku pistoletów i rewolwerów , dopuszcza się noszenie ich w kaburach, rozładowaną bez podpiętego magazynka
 3. Strzelanie i celowanie oraz wszelkie inne czynności związane z obsługą broni , dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu.
 4. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy , odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich , do tarcz lub inny przedmiotów będących celem.
 5. Rozpoczęcie strzelania może nastąpić wyłącznie na polecenie lub za zgodą „ prowadzącego strzelanie” .
  Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
 6. Po zakończeniu strzelania , broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie, oraz stosujemy znaczniki bezpieczeństwa
 7. Nie wolno odkładać oraz pozostawiać broń i amunicję bez opieki właściciela.
  Przebywający na strzelnicy , musi niezwłocznie powiadomić prowadzącego strzelanie o sytuacji , która może być niebezpieczna lub spowodować wypadek.
 8. Strzelający oraz inne osoby przebywające na strzelnicy w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk strzeleckich powinny nosić indywidualne ochraniacze słuchu.
 9. Strzelający podczas strzelania powinni nosić bezodpryskowe okulary lub inne ochraniacze.

§ 4. ZASADY WSTĘPU i KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW ORAZ URZĄDZEŃ ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE STRZELNICY

 1. Korzystanie z obiektów strzelnicy , dostępne jest dla członków stowarzyszenia.
 2. Osoby , które chcą skorzystać z obiektów strzelnicy , zobowiązane są uprzednio do zapisania się w terminarzu u kierownika strzelnicy.
 3. W celach organizacyjnych , przy zgłoszeniu chęci korzystania ze strzelnicy, należy zgłosić ilość osób.
 4. Przed rozpoczęciem strzelań , osoby o której mowa pkt 1. I pkt.2 , zobowiązane są do potwierdzenia swej obecności wpisem w Księdze Rejestru Pobytu na strzelnicy.
 5. Wpisane też mają być osoby towarzyszące – biorące udział w treningu lub zawodach strzeleckich.
 6. Korzystający ze strzelnicy jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania poleceń opisanych w niniejszym regulaminie.
 7. Wysokość opłat za korzystanie ze strzelnicy , określone są odrębnym zapisem .
 8. Prowadzący strzelanie jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnym stanem strzelnicy przed rozpoczęciem strzelania oraz zgłoszenie ewentualnych nieścisłości kierownikowi strzelnicy lub trenerowi.
 9. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku , odpowiada prowadzący strzelanie lub wynajmujący ( w przypadku grupy osób – osoba odpowiedzialna za grupę) . A szkody usuwane będą na koszt prowadzącego szkolenie / wynajmującego .
 10. Prowadzący strzelanie wszelkie uszkodzenia lub wypadki powinien zgłosić kierownikowi strzelnicy lub trenerowi.
 11. W przypadku Zawodów Sportowych lub Zawodów Okolicznościowych za bezpieczeństwo i porządek odpowiada organizator imprezy, do którego obowiązków w szczególności należy: Respektowanie postanowień niniejszego regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Oprócz wymienionych zasad bezpieczeństwa – na strzelnicy obowiązują również zasady szczegółowe sprecyzowane przez PZSS w regulaminach i przepisach poszczególnych zawodów czy konkurencji sportowych oraz myśliwskich.
 2. Regulamin opracowano na podstawie Dz.U. z 2000r. Nr 18, poz. 234, Nr 51, poz. 618 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 238
 3. Zarządca strzelnicy odpowiada za:
  a) należyty stan obiektu zapewniający bezpieczeństwo jej użytkowania,
  b) przestrzeganie innych przepisów dotyczących budowy i użytkowania strzelnic
 4. Strzelnica dostępna jest przez cały rok. Godziny dostępu do strzelnicy określa się : 9.00 – 20.00 w okresie wiosenno – letnim (marzec – październik ) ,
  9.00 – 18.00 w okresie jesienno – zimowym (październik – marzec) .

Zarząd KBS Opalenica